ULGI PODATKOWE
Ulgi podatkowe dla Darczyńców misji
...

I. Działalność charytatywno-opiekuńcza

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Sekretariat Misji Zagranicznych jako kościelna osoba prawna może przyjmować darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze. Darowizny te przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne). Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. Formalnymi wymogami, aby darowizna pieniężna mogła zostać odpisana od podstawy opodatkowania w danym roku jest:
– przekazanie jej na konto bankowe obdarowanej kościelnej osoby prawnej
– uzyskanie potwierdzenia przyjęcia darowizny (przesyłamy roczne zestawienie darowizn)
– uzyskanie w ciągu dwóch lat od kościelnej osoby prawnej sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na wskazane cele charytatywno-opiekuńcze (w naszym przypadku jest to „Raport”).
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ze strony Urzędów Skarbowych rekomendujemy opisywanie tytułów przelewów w taki sposób: 
Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza + konkretny cel darowizny
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, precyzuje:
art. 39.  Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

II. Cele kultu religijnego
Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:
• budowę lub remont,
• wyposażenie,
• zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.
Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne, to w tej uldze sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (ekwiwalent za oddaną krew), kultu religijnego oraz organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu podlega maksymalnie 6% dochodów podatnika. 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).