Regulamin
Regulamin
Wersja obowiązująca od 01 października 2022r.

Regulamin Serwisu Internetowego

Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego - Sekretariatu Misji

 

Wstęp

Serwis www.misjesercanow.pl prowadzony jest przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego - Sekretariat Misji i stanowi nośnik umożliwiający Darczyńcom wsparcie finansowe konkretnych Celów misyjnych.


Definicje
§ 1

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 1. „Cel” – wskazany w Serwisie cel, na który przekazywana jest Darowizna; Zgromadzenie zastrzega sobie możliwość zmiany Celu w szczególnej sytuacji;
 2. „Darczyńca” – Użytkownik, który przekazał Darowiznę na wybrany przez siebie Cel;
 3. „Darowizna” – kwota pieniężna przekazana przez Darczyńcę na realizację wybranego Celu;
 4. „Zgromadzenie” – Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowickiej 46, 02-531 Warszawa, NIP 521 279 39 18, REGON 040012220;
 5. „Operator Serwisu” oraz "Administrator" – podmiot administrujący Serwisem zapewniający jego funkcjonowanie; Operatorem Serwisu jest Zgromadzenie;
 6. „Potwierdzenie przyjęcia Darowizny” – dokument wysyłany przez Zgromadzenie na podany przez Darczyńcę adres e-mail lub jego adres korespondencyjny;
 7. „Regulamin” – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora Serwisu;
 8. „Serwis pośrednictwa finansowego” - obejmuje serwis pośrednictwa finansowego Przelewy24;
 9. „Raport roczny” – dokument z wydatkowania otrzymanych przez Zgromadzenie funduszy w danym roku Darowizn oraz Celów, na które zostały wydatkowane;
 10. „Użytkownik” – każda osoba korzystająca z Serwisu.


Postanowienia wstępne
§ 2

Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami  prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Akceptacja Regulaminu

§ 3

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień  oraz innych przepisów i zasad ustanowionych przez Operatora Serwisu i podanych do wiadomości Użytkowników.
 3. Regulamin udostępniony jest pod adresem https://www.misjesercanow.pl/regulamin.

 

Użytkownik

§ 4

 1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin.
 2. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego albo imienia i nazwiska.
 3. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, adresu korespondencyjnego lub imienia i nazwiska, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego dane są prawdziwe.
 4. Kontakt Użytkowników z Operatorem Serwisu może odbywać się drogą elektroniczną poprzez adres email: [email protected] lub pod numerem telefonu: 537 411 405.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator Serwisu ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

 

Zakres świadczonych Usług

§ 5

 1. Serwis świadczy usługi społecznościowo - informacyjne, w tym mające na celu promowanie i upowszechnianie informacji na temat działalności realizowanej przez Zgromadzenie.
 2. Operator serwisu umożliwia Darczyńcy przekazanie Darowizny na wskazany przez niego Cel poprzez Serwis pośrednictwa finansowego lub udostępniając Użytkownikowi numer rachunku bankowego Zgromadzenia.
 3. Dokonana wpłata stanowi Darowiznę na rzecz Zgromadzenia, która zobowiązuje się przekazać otrzymane środki pieniężne, pomniejszone o koszty operacyjne.
 4. Dostęp do niektórych Usług może być przez Operatora Serwisu ograniczony, z uwagi na konieczność podania przez Użytkownika danych osobowych.

 

Uprawnienia Operatora Serwisu

§ 6

 1. Użytkownik kontaktujący się z Operatorem Serwisu poprzez środki komunikacji wskazane w § 4 ust. 4 regulaminu, wyraża zgodę na wysłanie przez Operatora Serwisu odpowiedzi na w/w zgłoszenie, na podany przez siebie adres e-mail.
 2. Darczyńca wyraża zgodę na wysyłanie przez Operatora Serwisu na podany przez siebie adres e-mail i/lub adres korespondencyjny: potwierdzenia przyjęcia Darowizny, raportu rocznego oraz informacji o możliwości odliczenia od dochodu Darowizny przekazanej w ubiegłym roku - o ile zaistnieje taka potrzeba.


Ochrona prywatności i dane osobowe

§ 7

Operator Serwisu  przetwarza  dane  osobowe  Użytkowników  zgodnie  z  zasadami określonymi https://www.misjesercanow.pl/kontakt/rodo

 

Wyłączenie odpowiedzialności

§ 8

 1. Zgromadzenie nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację w Serwisie informacji o zmianach przepisów prawnych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu kwoty przekazanej Darowizny oraz nieprawidłowego wypełnienia przez Darczyńcę zeznania podatkowego.
 2. Artykuły umieszczone w serwisie nie stanowią źródła prawa i nie są jego wykładnią. Wszelkie przedstawione poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na stronie Internetowej Zgromadzenia odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.
 3. Zgromadzenie wysyła na zasadzie dobrowolności korespondencję opisaną w § 6 i nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Darczyńcę niniejszej korespondencji.

 

Procedura reklamacyjna

§ 9

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: [email protected].
 2. Operator Serwisu rozpatruje reklamacje Użytkowników niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, w kolejności wpływu.
 3. Odpowiedź na reklamację będzie wysłana wyłącznie na podany adres e-mail Użytkownika.
 4. Operator Serwisu informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają ogólne przepisy prawa.