Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe
z których mogą skorzystać Darczyńcy misji

I. Działalność charytatywno-opiekuńcza

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego – Sekretariat Misji Zagranicznych jako kościelna osoba prawna może przyjmować darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze. Darowizny te przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne). Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu. 

Formalnymi wymogami, aby darowizna pieniężna mogła zostać odpisana od podstawy opodatkowania w danym roku jest:
– przekazanie jej na konto bankowe obdarowanej kościelnej osoby prawnej
– uzyskanie potwierdzenia przyjęcia darowizny (przesyłamy roczne zestawienie darowizn)
– uzyskanie w ciągu dwóch lat od kościelnej osoby prawnej sprawozdania o przeznaczeniu tej darowizny na wskazane cele charytatywno-opiekuńcze (w naszym przypadku jest to „Raport”).

Rekomendujemy opisywanie tytułów przelewów w taki sposób: 
Kościelna działalność charytatywno-opiekuńcza + konkretny cel darowizny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, precyzuje:

art. 39.  Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła obejmuje w szczególności:

4) organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
5) prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
6) udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie.

PIT/0, część B, pkt 2

II. Cele kultu religijnego

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:
• budowę lub remont,
• wyposażenie,
• zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika. Co ważne, to w tej uldze sumuje się darowizny na rzecz krwiodawstwa (ekwiwalent za oddaną krew), kultu religijnego oraz organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu podlega maksymalnie 6% dochodów podatnika. 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT).

PIT/0, część B, pkt 1

Darowizny na cele misyjne przekazane w 2023 roku na rzecz Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów (Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego) należy rozumieć w następujący sposób:

I. Działalność charytatywno-opiekuńcza:

Budowa studni w Czadzie
Budowa studni w Tanzanii 
Zakup sprzętu do wiercenia studni w Tanzanii
Adopcja Miłości w domu dla dziewcząt w Boliwii 
Adopcja Serc w Sercańskim Domu dla Dziewcząt na Filipinach
Adopcja Nadziei w domu dziecka w Boliwii
Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie 
Budowa domów dla ubogich rodzin w Indiach
Studia od Serca dla Naddniestrza
Dożywianie i edukacja dzieci w Czadzie
Leczenie misjonarzy
Dożywianie i edukacja dzieci na Filipinach
Adopcja Światła w ośrodku dla niewidomych dzieci w Indiach
Budowa szkoły podstawowej w Czadzie
Maszyny brajlowskie dla niewidomych dzieci w Indiach
Remont Domu Ojca Dehona na Białorusi

II. Cele kultu religijnego:

Agregat prądotwórczy dla diecezji Lai
Budowa nowej misji w Czadzie
Kształcenie kleryków na Filipinach
Budowa centrum charytatywnego i kościoła na Ukrainie 
Rozbudowa kościoła w Boliwii
Na misje – tam, gdzie najbardziej potrzeba
Środki transportu dla misjonarzy
Budowa sercańskiego kościoła w Kaliszu
Intencje mszalne dla misjonarzy